Trang tikz.vn là web Phổ biến vẽ hình khoa học và Nâng cao tư duy hình học.

Chúng tôi vẽ các hình vẽ khoa học một cách chính xác và tinh tế. Chúng tôi tin rằng tư duy hình học là một trong các nền tảng của tư duy con người.

Các hình được vẽ bằng gói lệnh TikZ hoặc Asymptote. Phần lớn các hình vẽ được tuyển chọn từ nhóm Facebook Vẽ hình khoa học TikZ – Asymptote – nơi các thành viên của tikz.vn thảo luận, đề xuất.

Các thành viên của tikz.vn là những người tự do, có tư duy cởi mở, có tấm lòng với giáo dục, và tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.

Số lượng thành viên hiện tại : 1563


;