Quốc kỳ Việt Nam

Lượt xem: 43

Category:

Description

Quốc kỳ Việt Nam

Code

\documentclass[border=5mm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{calc}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}%[line join=round,line cap=round]
% Cờ Việt Nam có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài
% Sao vàng trên nền chữ nhật đỏ
\def\a{7.5} % 1/2 chiều dài 
\def\b{5} % 1/2 chiều rộng 
\def\r{3} % khoảng cách từ tâm đến đỉnh sao 5 cánh
\fill[red] (-\a,-\b) rectangle (\a,\b);
\fill[yellow] (90:\r)--(234:\r)--(18:\r)
--(162:\r)--(-54:\r)--cycle;
\end{tikzpicture}
\end{document}