Mê-tan Ê-tan Pro-pan

Description

Biểu diễn các công thức hóa học của Mê-tan, Ê-tan, và Pro-pan.

Drawing some substances in Chemistry: methane, ethane, and propane.

Mã TikZ

% by Le Huy Tien

Kỹ thuật vẽ dùng các nốt vẽ (node). Liên kết hóa trị đơn giản dùng node distance để điều chỉnh. Điểm tôi thú vị là cách dùng local bounding box để ghi tên chất bên dưới.

\documentclass[tikz,border=5mm]{standalone}
\pagecolor{blue!10}
\usetikzlibrary{positioning}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[font=\sffamily]
\begin{scope}[xshift=-3cm]
\node (C) at (0,0){C};
\foreach \i in {0,…,3}{
\node (H\i) at (\i*90:.75){H};
\draw[local bounding box=leftbox] (C)–(H\i);}
\draw (leftbox.south) node[below=1cm,blue]{methane};
\end{scope}
\begin{scope}[node distance=.75cm]
\node (C1) at (0,0){C};
\node[right of=C1] (C2) {C};
\node[right of=C2] (H1) {H};
\node[above of=C2] (H2) {H};
\node[above of=C1] (H3) {H};
\node[left of=C1] (H4) {H};
\node[below of=C1] (H5) {H};
\node[below of=C2] (H6) {H};
\draw[local bounding box=midbox]
(C1)–(C2) (C2)–(H1) (C2)–(H2) (C1)–(H3)
(C1)–(H4) (C1)–(H5) (C2)–(H6);
\draw (midbox.south) node[below=1cm,blue]{ethane};
\end{scope}
\begin{scope}[xshift=4cm,node distance=.75cm]
\node (C1) at (0,0){C};
\node[right of=C1] (C2) {C};
\node[right of=C2] (C3) {C};
\node[right of=C3] (H1) {H};
\node[above of=C3] (H2) {H};
\node[above of=C2] (H3) {H};
\node[above of=C1] (H4) {H};
\node[left of=C1] (H5) {H};
\node[below of=C1] (H6) {H};
\node[below of=C2] (H7) {H};
\node[below of=C3] (H8) {H};
\draw[local bounding box=rightbox]
(C1)–(C2) (C2)–(C3) (C3)–(H1) (C3)–(H2) (C2)–(H3)
(C1)–(H4) (C1)–(H5) (C1)–(H6) (C2)–(H7) (C3)–(H8);
\draw (rightbox.south) node[below=1cm,blue]{propane};
\end{scope}
\end{tikzpicture}
\end{document}