IKIGAI – Japanese living concept

Views: 143

Category:

Description

[Popular TIKZ] TIKZ draw IKIGAI – concept of happiness and balance of life of Japanese in modern society #tikz #ikigai

What is your Ikigai? What are you born to do? Do you have any passion?
https://omnada.com/ikigai-hanh-trinh-di-tim-muc-dich-song-…/

Mã lệnh tikz

\documentclass[border=3mm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usetikzlibrary{calc}
\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}
\def\a{4} % khoảng cách tâm sơ đồ tới tâm các hình tròn
\pgfmathsetmacro{\R}{\a*sqrt(2)} % bán kính các hình tròn
\begin{scope}[transparency group]
\begin{scope}[blend mode=multiply,gray]
\draw[fill=red!30] (\a,0) circle(\R); % phải
\draw[fill=yellow!50] (0,\a) circle(\R); % trên
\draw[fill=lime!50] (-\a,0) circle(\R); % trái
\draw[fill=cyan!50!white] (0,-\a) circle(\R); % dưới
\end{scope}
\end{scope}
\draw (0,0) node[yscale=4, xscale=2.5, text=white]{\bf Ikigai};
\draw (45:\R-1) node[scale=1.5]{\bf SỨ MỆNH};
\draw (135:\R-1) node[scale=1.5]{\bf ĐAM MÊ};
\draw (225:\R-1) node[scale=1.5]{\bf CHUYÊN MÔN};
\draw (-45:\R-1) node[scale=1.5]{\bf CÔNG VIỆC};
\draw (0:\R+1.6) node[scale=2, align=center]{Thứ thế giới \\{\bf CẦN}};
\draw (90:\R+1.8) node[scale=2, align=center]{Điều bạn \\{\bf THÍCH}};
\draw (180:\R+1.6) node[scale=2, align=center]{Thứ bạn \\{\bf GIỎI}};
\draw (-90:\R+1.8) node[scale=2, align=center]{Thứ bạn có thể \\{\bf ĐƯỢC TRẢ TIỀN}\\ để làm};
\node[scale=2] (A1) at (0,.6*\a) {$\bullet$};
\node (A2) at (50:1.7*\R) {};
\node[scale=1.5,align=center] (A3) at ($(A2)+(2,0)$) {\bf Vui thích,\\ \bf mãn nguyện\\ \bf nhưng vô sản};
\draw[line width=3pt] (A2)+(0,1)–+(0,-1);
\draw[dashed,thick] (A1) to[out=75,in=180] (A2);
\node[scale=2] (B1) at (-.6*\a,0) {$\bullet$};
\node (B2) at (135:1.7*\R) {};
\node[scale=1.5,align=center] (B3) at ($(B2)+(-2.5,0)$) {\bf Thỏa mãn,\\ \bf nhưng vẫn chưa\\ \bf thấy hữu ích};
\draw[line width=3pt] (B2)+(0,1)–+(0,-1);
\draw[dashed,thick] (B1) to[out=160,in=-50] (B2);
\node[scale=2] (C1) at (0,-.6*\a) {$\bullet$};
\node (C2) at (225:1.7*\R) {};
\node[scale=1.5,align=center] (C3) at ($(C2)+(-2.5,0)$) {\bf Thoải mái,\\ \bf nhưng trống rỗng};
\draw[line width=3pt] (C2)+(0,.6)–+(0,-.8);
\draw[dashed,thick] (C1) to[out=-120,in=0] (C2);
\node[scale=2] (D1) at (.6*\a,0) {$\bullet$};
\node (D2) at (-45:1.7*\R) {};
\node[scale=1.5,align=center] (D3) at ($(D2)+(2,0)$) {\bf Phấn khởi\\ \bf và hài lòng,\\ \bf nhưng thấy\\ \bf vô định};
\draw[line width=3pt] (D2)+(0,1.2)–+(0,-1.2);
\draw[dashed,thick] (D1) to[out=-10,in=100] (D2);
\draw (current bounding box.north) node[shift={(0,1.2)},scale=1.5,align=center]{\bf QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI NHẬT VỀ “LẼ SỐNG”}
node[shift={(0,3)},yscale=8, xscale=5,align=center]{\bf Ikigai};
\end{tikzpicture}
\end{document}