Diện tích phần tô màu

Lượt xem: 63

Description

Một bài tập trên nhóm Toán quốc tế: tính diện tích phần tô màu trong hình sau.

Thoạt nhìn, hình vẽ có vẻ phức tạp, nhưng nếu hiểu cách dùng tùy chọn [even odd rule] của lệnh \fill thì dễ vẽ với TikZ lắm 😀

Code

%Code Tikz thuần:
\documentclass[tikz,border=5mm]{standalone}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}[line join=round,line cap=round,thick]
\filldraw[fill=blue!50,opacity=.5,even odd rule] 
(0,0) circle(4)
(4,0) arc(270:90:2)--cycle
(4,0) arc(90:270:2)--cycle
(4,4)--(-4,0)--(4,-4)--cycle;

\draw[gray] (-4,0)--(4,0) node[blue,above,midway]{8 cm};
\begin{scope}[|<->|,>=latex,gray,xshift=1cm]
\draw (4,0)--(4,4) node[blue,right,midway]{4 cm};
\draw (4,0)--(4,-4) node[blue,right,midway]{4 cm};
\end{scope}
\end{tikzpicture}
\end{document}