Biểu tượng wifi

Lượt xem: 81

Description

Anh Ha Nguyen Hoang làm về wifi, muốn nhờ vẽ biểu tượng wifi bằng TikZ cho nét căng. Anh ấy bắt đầu thích TikZ

Mời các thầy vẽ cùng cho phong phú! TikZ hay Asymptote đều được.

Tôi thấy wifi có nhiều loại biểu tượng, xem chẳng hạn http://www.transparentpng.com/cats/wifi-198.html

Code

\documentclass{standalone}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
\usepackage{mathptmx} 
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{mindmap,trees,shadows,chains,scopes,shapes.geometric,calc,fadings,intersections}
\begin{document}

%===============================

\begin{tikzpicture}
\fill[color=red] (0,0) circle (0.3);
\foreach \i in {1,2,3}{
\draw[ color=red, line width=0.6 cm,rounded corners=30] (45: \i) arc [start angle=45, end angle = 135, x radius =\i cm, y radius =\i cm];
\fill [color=red] (45: \i) circle (0.3);
\fill [color=red] (135: \i) circle (0.3);}
\end{tikzpicture}

 \begin{tikzpicture}
\fill[color=black] (0,0) circle (0.3);
\foreach \i in {1,2,3,4,5}{
\draw[ color=black, line width=0.6 cm,rounded corners=30] (-45: \i) arc [start angle=-45, end angle = 45, x radius =\i cm, y radius =\i cm];
\draw[ color=black, line width=0.6 cm,rounded corners=30] (135: \i) arc [start angle=135, end angle = 225, x radius =\i cm, y radius =\i cm];
\fill [color=black] (45: \i) circle (0.3);
\fill [color=black] (-45: \i) circle (0.3);
\fill [color=black] (135: \i) circle (0.3);
\fill [color=black] (225: \i) circle (0.3);}
\end{tikzpicture}
\end{document}